Tüzük

ANTALYA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

BÖLÜM I

 

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMAÇLARI

DERNEĞİN ADI :

MADDE 1 : Antalya Meme Hastalıkları Derneği.

 

DERNEĞİN MERKEZİ :
MADDE 2: Derneğin merkezi Antalya’dır. Şubesi yoktur; gerektiğinde diğer İllerde temsilcilik açabilir.

 

MADDE:3 : DERNEĞİN AMACI :

Antalya Meme Hastalıkları Derneği’nin amacı öncelikle, Memenin yapısı, işlevi, hastalıkları ve tedavisinin tanınmasında hastalıklardan korunması veya erken teşhisin sağlanmasında çağdaş ölçüler içinde uğraşmak, yapılacak araştırma ve uygulamalara yön vermek, araştırmaları desteklemek, çok merkezli çalışmalar ve yayınlar yapmak, merkezler arası işbirliği, ilişki ve etkinlikleri sağlamak, kongre, çalış tay, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek yada bunlara katkıda bulunmak ve Meme Hastalıklarıyla ilgili meslek elemanlarının bu kurslara katılımlarını ekonomik olarak desteklemek, araştırmalara yardım etmek , Meme hastalıkları konusunda yeni tanı ve yeni iyileştirme yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasını sağlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Meme Hastalıklarında yurt içinde ve dışında her türlü araştırma eğitim ve organizasyonları desteklemek, kamu kurum ve kuruluşları ile amacı doğrultusunda projeler oluşturmaktır. Antalya da Meme Hastalıkları konusunda ilgili kuruluşları kurmak veya geliştirmek. Toplumu, meme hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve tıp dışı kişilerin de dernek bünyesinde çalışarak buna katkıda bulunabilmesini sağlamak.


AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMALAR:

 

MADDE-4
a- Meme ve hastalıkları ile ilgili tıp dallarında çalışan hekimler arasında iş birliği sağlamak.
b- Özellikle, konu ile ilgili uzman hekimlerin klinik ve deneysel çalışmalarını desteklemek.
c- Bilimsel seminer, konferans, açık oturum ve kongre düzenlemek.
d- Dernek üyesi veya üye olmayan ancak meme hastalıkları üzerine çalışma yapan ve alanın da eğitim alacak olanlara yurt dışı burslar vermek ve yurt dışında görevlendirmek,
e- Bilimsel dergi, kitap ve benzerlerini yayınlamak, dağıtımını sağlamak.
f- Aynı amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerekli gördüğü ortak araştırma ve çalışmalara katılmak, aynı amaçlı derneklerle federasyon veya platform oluşturmak. Dernek ve vakıflarca kuracağı amacına yönelik platformlara katılabilmek. Kurulmuş yerli ve yabancı derneklerle bilimsel işbirliğinde bulunmak.
g- Meme hastalıkları ile uğraşan kuruluşlar oluşturmak, tetkik ve erken teşhis ekipleri oluşturup çalışmalarını sağlamak.
h- Meme hastalıkları eğitimi ile ilgili olabilecek araç, gereç, eğitim vasıtaları ve diğer yardım nesneleri ile maddi yardımlar sağlamak.


i- Eğitimin ve erken tanının halkı ilgilendiren hususların yaygınlaşmasını sağlamak için yazılı, görsel ve işitsel basında sesini duyurmak.
j- Dernek amacının dışında başka konularla uğraşmaz.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

 

MADDE 5- Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

 

BÖLÜM II

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARMA

DERNEĞİN ÜYELERİ

 

MADDE 6- Derneğin iki tür üyesi vardır:

A- Asil Üye: Meme ile ilgili tıp dallarında çalışan hekim ve uzman hekimler faal üye olabilir.  Meme hastalıkları alanında eğitim, araştırma ve uygulama yapan, akademik vakıf, özel veya kamu kuruluşu niteliğindeki merkezlerde görevli, Tababet ve Uzmanlık tüzüğünde belirtilen, Meme hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları ile Meme hastalıkları alanında mezuniyet sonrası doktora yapmış olanlar ve derneğin kuruluş aşamasında destek verenler başvurabilir. Üye olmak isteyenler dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Başvuruların Dernek Yönetim Kurulunca onayı ve yıllık 10 TL üyelik aidatının ödenmesi ile Dernek Üyesi olurlar. Dernekler Kanununda dernek üyesi olması sakıncalı kişiler derneğe üye olamazlar.  
B- Kıdemli faal üye:
1- Dernek üyesi olarak başarılı 10 yılı tamamlayan faal üyeler,
2- Meme ile ilgili çalışmaları genel kurulca üstün görülerek ödüllendirilen uzman hekimler,
C- Onur Üyesi: Derneğin çalışmalarına maddi manevi katkılarda bulunan değerli Türk aydınlarıdır.
D- Yardımcı Üye: Dernek yönetim kurulunda temsil edilen branşlardan birinde asistan olarak çalışmakta olan, aidat verme zorunluluğu olmayan, yönetim kurulu üyelerinden ikisinin önerisiyle kurul tarafından yardımcı üyeliği onaylanan kişilerdir. Yardımcı üyeler genel kurula dinleyici olarak katılabilir ancak oy kullanamaz. Derneğin faaliyetlerinde çalışmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilir. İhtisaslarını tamamlayan üyeler asli üye olabilirler.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA:

MADDE 7- Dernekler Yasasına göre üye olma niteliklerini yitirenlerle, Dernekten ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildirenler bir işleme bağlı olmadan; iki yıl ve daha fazla bir süre ödentilerini ödemeyenler ya da Dernek amaçları doğrultusunda hizmet vermeyenler ise Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. Disiplin suçu işleyenler hakkında en son kararı Genel Kurur verir ve verdiği karar hemen uygulanır.

 

 

 

BÖLÜM III

 

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 8- Derneğin organları şunlardır:

  1. Genel Kurul,

  2. Yönetim Kurulu,

  3. Denetleme Kurulu

 

GENEL KURUL:

MADDE 9- Genel Kurul, Derneğin en üst ve yetkili organıdır. Derneğin tüm üyelerinden oluşur. İki yılda bir Kasım ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun saptayacağı gün, yer ve saatte, Yönetim Kurulu’nun düzenleyeceği gündeme göre toplanır. Toplantıdan en az 15 gün önce, toplantının yeri günü, saati ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyeler toplantıya çağrılır. İlk toplantıda üyelerin salt çoğunluğu sağlanamazsa toplantı ertelenir. Toplantı ancak bir kez ertelenebilir ve ikinci toplantı bir haftadan önceye alınamaz. İkinci toplantıya katılanların sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

 

 

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ

 

MADDE 10- Genel Kurul Toplantısı iki tür olur;

A- Olağan Toplantı: Tüzüğün 9 uncu maddesinde belirtilen sürede ve biçimde yapılan toplantıdır. Olağan toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündem maddelerinde sıra değişikliği yapabilir ama, görüşülmeyen bir maddeyi gündemden çıkaramaz.
B- Olağanüstü Toplantı: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun gerekli görmesi veya üyelerden beşte birinin Yönetim Kuruluna ulaşan yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Toplantıyı isteyen organ veya üyelerin gündemi bildirmeleri zorunludur. Denetleme Kurulu veya beşte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıyı düzenlemezse Türk Medeni Kanunu 75. maddesinin gerekleri yerine getirilir. Olağanüstü toplantılar için de tüzüğün 12/A maddesi uygulanır.

 

MADDE 11- Genel Kurul toplantılarını yönetmek için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter üye açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Tutanak toplantı sonunda tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul kararları, katılan üyelerin yarısının bir fazlasının oyuyla alınır.

 

 

GENEL KURUL YETKİ VE GÖREVLERİ:

 

MADDE 12- Dernek Genel Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
A- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerini yedekleri ile birlikte seçmek,
B- Yönetim Kurulunu çalışmalarından ötürü aklamak yada gerekli kovuşturmaya karar vermek,
C- Bütçe tasarısını görüşüp kesin biçimini vermek,
D- Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması, yada elde bulunan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
E- Giriş ve/veya yıllık üyelik ödentilerini belirlemek

  1. Üyelikten çıkarma kararlarını kesinleştirmek.

  2. Dernek tüzüğünü değiştirmek

  3. Gereğinde derneğin feshine karar vermek

  4. Tüzüğün, Dernekler Yasası ile Medeni Yasanın Genel Kurula tanıdığı hak ve yetkileri kullanıp görevlerini yerine getirmek.

  5. Gerekli hallerde derneğin borçlanma ve limiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, YETKİ VE GÖREVLERİ:

 

MADDE 13- Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca 2 yıl süre ile seçilir, 7 asıl 7 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla yapılır. Oy pusulasına yedi adayın adı yazılır en çok oy alan 7 kişi asıl üye seçilmiş olur. Yedekler oy sırasına göre saptanır.

Asıl üyenin ayrılmasında sıradaki yedek üye yazıyla göreve çağrılır. Oy eşitliğinde ad çekmeye başvurulur.

 

MADDE 14- Yönetim Kurulu; üyeleri arasında bir dernek başkanı, bir dernek başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar. Bu seçim de gizli oyla olur. Dernek başkanı en çok iki dönem başkanlık yapabilir. Yönetim Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır ve çoğunluk olmadıkça toplantı yapılamaz. Özrünü toplantı gününden evvel bildirmeksizin üç defa Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar, yerlerini sırayla yedek üyeler alır. Yedek üyelerle tamamlanmama durumunda Türk Medeni Kanunu 84. maddesi uygulanır.

 

MADDE 15- Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu adına derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygular ve uygulatır. Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler. Tüzükle verilen görevlerini yerine getirir.

Başkan Yardımcısı Başkanın yokluğunda Başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar. Çalışmalarında başkana yardım eder.

Sekreter üye derneğin büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını düzenler, defter ve kayıtları tutar. Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan ve yardımcısı ile birlikte bütçe taslağını da Sayman üye ile birlikte Yönetim Kuruluna hazırlar. Yönetim Kurulu gündemini Başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır.

Sayman üye derneğin parasal işlerinden sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler demirbaşların korunmasını sağlar bütçe tasarısını hazırlar, harcamaları her yönetim kurulu toplantısında olura sunar kararsız gider yapılmamasına çalışır.

 

MADDE 16- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

A- Derneği temsil eder gerekirse bu konuda geçici olarak bir ya da birkaç üyesine yetki verir bu yetkiyle hukuk danışmanları görevlendirebilir.
B- Üyeliğe almaya, üyelikten çıkmayı önermeye, yasaklamaya karar verir.
C-Genel Kurul toplantılarına sunulacak raporu bütçe tasarısını hazırlar. Genel Kurul toplantılarının gün ve yeriyle gündemini saptar, tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirir. Genel Kurul kararlarını gerçekleştirir.
D- Yılda en az iki kez toplanarak hazırlanan gündeme göre çalışmalar yapıp karar alır, çalışmalarında Başkan, Yardımcısı, Sekreter ve Saymana yardımcı olur, kararların uygulanmasını denetler.
E- Derneğin gelir ve gider işlemlerini yerine getirir ve giderler için karar alır.
F- Dernek personelini göreve alır, aylık ücretlerini saptar, görevden çıkarır.
G- Altı ayda bir saymanın gelir giderle ilgili açıklamasını yazılı raporu da inceleyerek dinler gerekli tedbirleri önerir kararlaştırır.
H- Araştırma projelerine destek sağlar.
I- Araştırma, eğitim ve uygulama etkinliklerini daha ivedilikle ve üst düzeyde yapabilmek için Çalışma Grupları, sekretarya, veri analiz ve istatistik değerlendirme merkezi ve diğer bilimsel çabaları için komiteler kurulmasına karar verir.
J- Çalışma Grupları aracılığı ile gelen araştırma projelerini onaylayarak yürürlüğe sokar.
K- Gereğinde diğer illerde temsilcilik açılmasına ve temsilcinin belirlenmesine karar verir.
L- Kanserle savaşın etkin bir biçimde yürütülmesi ve ulusal kanser politikalarının oluşabilmesi için her türlü çaba ve işbirliğine platform oluşturma veya katılımına, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütülmesine karar verir.
M- Meme hastalıkları alanında çağdaş düzeye ulaşmak için uygun göreceği tüm diğer etkinliklerde yer alır veya bunlara katkıda bulunur.
N- Aynı konularda çaba harcayan yurt içi kuruluşlarla, Dernekler Kanununda öngörülen koşulları yerine getirmek koşulu ile yurt dışındaki benzer bilimsel kuruluşlarla işbirliği kararlarını alır.
O- Derneğin borçlanma usulü: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DENETLEME KURULU:
Derneğin İç Denetimi
MADDE 17- Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur, seçimi açık oyla yapılır. Düzeni ve üyelik boşalmasında Yönetim Kurulu örnek alınır. İlk toplantısında üyelerden birisi başkanlığa seçilir.

Yılda en az bir kez derneğin gelir ve giderleriyle ilgili kayıtları inceleyip giderlerin tüzüğe ve kurallara uygun olup olmadığını saptar. Yönetim Kuruluna 12 ayda bir rapor verir. Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında Genel Kurula rapor sunar. Gerekli görürse oybirliği ile alınacak kararla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

 

BÖLÜM III

 

İÇ DENETİM, SAYMANLIK GELİR KAYNAKLARI VE DEFTERLER

MADDE 18- Giderlerin ödenmesini gelirlerin toplanmasını Sayman üye yürütür. Giderlerin Başkanın ve Saymanın imzalarıyla yapılması gerekir. Bu rakamı aşan harcamalar için Yönetim Kurulu kararı alınır. Gelirler düzenli sıra no’lu damgalı makbuzlarla toplanır.

Denetçiler saymanlık defter ve kayıtlarını her zaman özellikle denetim esnasında önceden haber vererek ya da vermeyerek denetleyebilirler.

 

Derneğin parası Yönetim Kurulunun uygun göreceği bankalardan birine yatırılır.

 

MADDE 19- Çalışmalar nedeniyle Yönetim Kurulu kararına bağlı giderler belgeleri alınarak sayman tarafından bütçe olanakları içinde miktarı ne olursa olsun yapılır.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 20- Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

A-Üyelerin yıllık ve/veya giriş ödentileri.
B- Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler (Kongre, Seminer, kurs ve benzeri toplantılar, sergiler, yayınlar, yarışmalar v.b).
C- Dernek mallarından sağlanan gelirler.
D- Kişisel ve kurumsal bağış ve yardımlarla, ayrıca 2860 sayılı Kanun’a uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
E- Derneğin diğer araştırma, eğitim ve uygulamaları sonucu elde edilen gelirler
F- Yurt içi ve Yurt dışı benzer dernek ve kuruluşlarca yapılacak yardım ve katkılar.

 

 

 

BÖLÜM IV


SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 21- Tüzükte yapılması gereken çalışmalar metin haline getirilir, yapılacak düzeltmelerde ilgili olarak olağan/olağan üstü Genel kurul gündemine alınmak suretiyle veya gündem dışı değerlendirilerek, tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 olumlu oyuyla gerçekleşir.

 

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 22- Derneğin feshine ancak Genel Kurul oy hakkı bulunan üyelerin 2/3’sinin toplantıda bulunması koşuluyla karar verilebilir. Bu sayıda üye toplanmamışsa İkinci kez tüzüğe göre toplantıya çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Hazır bulunanların 2/3 oyuyla fesih kararı alınır. Fesih durumu Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında, “tasfiye halinde Antalya Meme Hastalıkları Derneği” ibaresi kullanılır.

 

MADDE 23- Derneğin feshine karar verildiğinde ya da kendiliğinden dağılmış sayılmasında tüm mal varlığı ve paraları, hak ve alacakları Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna intikal eder.

 

MADDE 24- Tüzükte açıklık bulunmayan Hüküm eksikliği durumlarında Dernekler Yasası ile Medeni Yasadaki ilgili kurallar uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bahçelievler Mah. Hızır Reis Cad. Gültekin Apt. No: 5/ Z 1 Muratpaşa / ANTALYA
bilgi@antalyamemedernegi.com

Bu site ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları Antalya Meme Derneği’ne aittir, izinsiz kullanılamaz © 2012 - 2018
Tasarım Ajansweb